Договір про надання послуг навчання англійської мови

Цей договір є пропозицією Виконавця Замовнику укласти договір про надання послуг з навчання англійської мови (далі - Договір) на таких умовах:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з навчання англійської мови в рамках курсу General English course (далі - Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2. Порядок надання послуг

2.1 Послуги надаються Замовнику шляхом періодичного проведення навчальних занять.

2.2 За згодою Сторін Послуги можуть надаватись у такий спосіб: онлайн в мережі Інтернет або в офісі Виконавця, та у такому форматі: індивідуальне навчання або навчання в групах.

2.3 Період, графік, спосіб та формат надання Послуг Сторони узгоджують окремо шляхом листування електронною поштою.

2.4 Якщо день заняття припадає на святковий день, то таке заняття переноситься на інший день відповідно до графіка надання Послуг в кінці періоду надання Послуг.

2.5 Крім проведення навчальних занять, до Послуг також входить:

  • виготовлення роздаткових матеріалів та передача їх Замовнику в електронному або письмовому вигляді. При цьому кількість, зміст та спосіб передачі таких роздаткових матеріалів визначає Виконавець;
  • перевірка аудіозаписів Замовника, які надіслані в період надання Послуг і згідно з графіком, визначеним Виконавцем.

Якщо Замовник не надіслав Виконавцю аудіозаписи, то це не може бути підставою для перегляду вартості Послуг.

2.6 Виконавець гарантує, що він здійснює навчання відповідно до методик, які розроблені ним та його підрядниками. Водночас результат надання Послуг залежить від здібностей та зусиль самого Замовника. Тому Виконавець не гарантує безумовне підвищення рівня володіння англійською Замовником за результатами надання Послуг.

2.7 Виконавець вправі на власний розсуд залучати будь-яких підрядників до виконання Договору.

2.8 Пропуск Замовником занять не може бути підставою для їх перенесення, для продовження періоду надання Послуг чи для перегляду їхньої вартості. У випадку пропуску заняття таке заняття вважається проведеним. Перенесення занять у випадках, визначених Договором, не вважається пропуском.

2.9 Погоджені період та графік надання Послуг можуть бути змінені за згодою Сторін і така зміна не вважається порушенням умов цього Договору.

2.10 Виконавець вправі перенести заняття до його початку. У випадку перенесення заняття, окрім вихідних та святкових днів, Виконавець має право запропонувати провести заняття, яке не було проведене, в інший день. Якщо Виконавець не може узгодити дату такого заняття, то він зобов’язується повернути кошти, отримані від Замовника, пропорційно до кількості непроведених занять. При індивідуальному навчанні перенесення заняття узгоджується із Замовником, при навчанні в групах перенесення заняття вважається узгодженим, якщо день перенесення погодили більшість учасників групи.

2.11 У випадку встановлення Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування заборони чи обмеження на надання Послуг в офісі Виконавця, Виконавець має право в односторонньому порядку змінити спосіб надання Послуг на онлайн-навчання в мережі Інтернет.

3. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

3.1 Місце надання Послуг: онлайн-платформа в мережі Інтернет, посилання на яку Замовник отримує за 1 годину до проведення заняття.

3.2 Замовник та Виконавець, кожен зі своєї сторони, зобов’язуються забезпечувати стабільне та якісне аудіо- та відеопідключення до онлайн-платформи, на якій Виконавець проводить навчання.

3.3 Замовник зобов’язується приєднатися до онлайн-платформи, на якій Виконавець проводить навчання, за 5 хвилин до початку навчання для настроювання та коригування аудіо- і відеозв’язку.

3.4 У випадку невиконання Замовником п. 3.3. цього Договору Виконавець не зобов’язаний переривати заняття чи продовжувати тривалість заняття у зв’язку з відсутністю підключення Замовника.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Вартість Послуг залежить від періоду та формату надання Послуг.

4.2 При навчанні у групах Замовник сплачує Виконавцю вартість Послуг шляхом перерахунку коштів на реквізити Виконавця не пізніше дня початку надання Послуг. Протягом періоду, який оплатив Замовник, вартість Послуг не змінюється. Після закінчення оплаченого періоду Виконавець може змінити вартість Послуг повідомивши про це Замовника.

4.3 Вартість Послуг та реквізити для оплати Виконавець вказує в рахунку, який надсилає на електронну адресу Замовника. Оплата також можлива з використанням платіжних сервісів (Wayforpay та інші).

4.4 У випадку відмови Замовника від навчання або порушення ним строків оплати Послуг, Замовник втрачає право на отримання Послуг, Договір вважається припиненим, отримані Виконавцем від Замовника кошти не повертаються, а спрямовуються на компенсацію витрат Виконавця з підготовки для надання Послуг.

5. ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ В ГРУПАХ

5.1 У випадку якщо після закінчення періоду надання Послуг Замовник має намір продовжувати навчання, то Замовник повідомляє Виконавця про такий намір, а Виконавець у відповідь повідомляє Замовнику наступний графік та період надання Послуг, якщо такі графік та період вже визначені Виконавцем.

5.2 Після повідомлення про намір продовжувати навчання Замовник перераховує Виконавцю передоплату в розмірі 1 500 гривень на реквізити, вказані Виконавцем. Після отримання передоплати місце в групі на наступний період надання Послуг вважається заброньованим за Замовником.

5.3 Передоплата може бути повернута Замовнику тільки у випадку якщо Замовник перерахував передоплату до моменту визначення Виконавцем наступного графіка та періоду надання Послуг, а після їх визначення Замовник не погодився з такими графіком та періодом.

5.4 Повідомлення, передбачені п.5.2. цього Договору, сторони надсилають одна одній тими засобами зв'язку, якими користувались під час періоду надання Послуг.

5.5 Вартість наступного періоду надання Послуг може відрізнятись від попереднього. Разом з повідомленням про наступний графік та період надання Послуг Виконавець надсилає Замовнику рахунок із зазначенням вартості Послуг за вирахуванням розміру передоплати та розміру знижки, якщо така знижка застосовується до Замовника.

5.6 Після отримання повідомлення про наступний графік та період надання Послуг Замовник до початку надання Послуг сплачує Виконавцю вартість Послуг, зазначену в рахунку.

5.7 Послуги продовжують надаватись на тих самих умовах, які визначені цим Договором, та відповідно до наступного графіка та періоду надання Послуг, які вказані в повідомленні Виконавця.

5.8 Порядок продовження навчання, передбачений цим розділом застосовується постійно для випадків, коли Замовник має намір продовжувати навчання.

6. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ПІД ЧАС ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

6.1 Не пізніше ніж за 48 годин до початку першого заняття з курсу Замовник оплачує його вартість на реквізити, вказані Виконавцем.

6.2 Надалі Замовник оплачує за Послуги шляхом передоплати за кожні п’ять наступних занять. Всі оплати Замовник здійснює не пізніше ніж за 48 годин до дня початку першого із п’яти наступних занять. Замовник також може оплатити більшу кількість занять.

6.3 Вартість заняття може бути змінена Виконавцем. В такому випадку змінена вартість застосовується до всіх наступних неоплачених Замовником занять.

6.4 Замовник вправі перенести чергове заняття у випадку повідомлення про це Виконавця не пізніше, ніж за 24 години до початку відповідного заняття телефоном (включно з месенджерами Facebook, Telegram, Viber та іншими) або на електронну адресу Виконавця. Таке перенесення занять можливе виключно у межах двох тижнів з дати запланованого заняття та на час, який не співпадає з часом чергових занять. Час перенесення Замовник та Виконавець узгоджують окремо. У випадку неможливості перенесення - пропущене заняття вважається проведеним.

6.5 У випадку якщо Замовник не попередив про необхідність перенесення заняття або попередив менше ніж за 24 години до початку заняття, то Виконавець може відмовитись від перенесення заняття і таке заняття буде вважатись проведеним.

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1 Цей Договір опубліковано на веб-сайті Замовника: engmonsters.in.ua.

7.2 Замовник шляхом проведення оплати згідно з реквізитами, вказаними у рахунку, підтверджує, що він ознайомився зі змістом Договору та згоден на його укладення на запропонованих умовах.

7.3 Дата укладення Договору - дата здійснення Замовником першого платежу за Послуги.

7.4 Строк дії Договору дорівнює періоду надання Послуг.

7.5 Одностороння відмова Замовника від Договору не допускається.

7.6 Всі повідомлення, передані Сторонами електронною поштою та месенджерами Facebook, Instagram, Telegram, Viber та іншими, прирівнюються до письмових.

7.7 Виконавець вправі вносити зміни до цього Договору без додаткового повідомлення Замовника. Нова редакція Договору починає діяти з моменту опублікування її на веб-сайті Замовника.

8. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1 Всі роздаткові матеріали та зміст курсу є об’єктом інтелектуальної власності Виконавця і не можуть бути розповсюджені без його письмової згоди. У випадку порушення цієї заборони Замовник зобов’язується компенсувати Виконавцю всі збитки, заподіяні таким порушенням, включно з упущеною вигодою.

8.2 Факт надання Виконавцем Замовникові Послуг може використовуватися Виконавцем з рекламною метою.

8.3 Замовник надає згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних, які передані ним Виконавцю. Обробка здійснюється будь-яким способом для внутрішніх потреб Виконавця з можливістю передати його персональні дані третім особам виключно для виконання зобов’язань Виконавця за Договором.

9. ПРЕТЕНЗІЇ

9.1 Всі претензії Виконавець приймає на свою електронну адресу.

9.2 Строк розгляду претензій: 30 днів з дня отримання Виконавцем.

10. РЕКВІЗИТИ

Реквізити Виконавця визначаються з рахунку, а реквізити Замовника з квитанції про оплату Послуг.

English Monsters button background

Досить думати!

Ти нарешті заговориш!